Concours photo Banc Sabadell d’Andorra Volta als ports 2020

logo

BASES DEL CONCURS

BASES DEL CONCURS:

1. COMPANYIA ORGANITZADORA

VSL Esports amb el patrocini de Banc Sabadell d'Andorra

2. ÀMBIT TERRITORIAL I LEGITIMITAT PER PARTICIPAR

L'àmbit territorial del concurs serà Andorra, Espanya i França però si hi ha algun participant d'un altre país també serà legítim.

3. LEGITIMACIÓ PER PARTICIPAR

Podran participar en la Promoció totes les persones residents en els països del punt nº 2 i que siguin majors de 18 anys.

4. PERÍODE DEL CONCURS

Les fotografies es podran començar a penjar el dia 12 de juliol a les 13: 00 h fins al 10 d'agost de 2020 a les 23: 59 h.

5. MECÀNICA DEL CONCURS

Perquè la participació sigui vàlida, els usuaris hauran de:

Pujar una imatge relacionada amb el ciclisme, Andorra, la competició, entrenaments previs, preparatius d'aquesta, etc.. Amb el hashtag, #fotovoltabsa al perfil oficial de la volta als ports a Facebook en el Post corresponent al concurs.

Els usuaris hauran de seguir la pàgina oficial de la Volta als Ports a Facebook i Instagram i també la del Banc Sabadell d'Andorra al Facebook. VSL es reserva el dret de desqualificar aquelles participacions fraudulentes o el contingut es consideri inadequat, ofensiu, injuriós o discriminatori o que pogués vulnerar drets de tercers.

6. GUANYADORS I PREMIS

Hi haurà 10 finalistes que seran els que obtinguin el més gran número de "likes" al dia i hora de tancament del concurs.

Després el comitè decidirà que tres fotografies són les premiades.

7. DADES SOL·LICITADES ALS GUANYADORS

Les dades que se sol·licitaran als guanyadors / és, amb la finalitat de realitzar l'enviament del premi són: nom, cognoms, domicili incloent el codi postal, email i telèfon mòbil.

Es reserva el dret de demanar als guanyadors còpia del Document d'Identitat o passaport per tal de verificar que s'han complert amb els requisits de participació.

8. PUBLICACIÓ DELS GUANYADORS

La identitat dels guanyadors es publicaran a manera de comentari en el mateix post de la pàgina oficial de Facebook / Instagram i a manera de story a la pàgina oficial de la Volta als Ports uns dies després de finalitzar el concurs.

9. LLIURAMENT DELS PREMIS

Si el guanyador no es posa en contacte amb VSL

i no envien la informació sol·licitada abans dels 7 dies següents a la comunicació, perdrà el dret al premi, En aquest cas, s'enviarà una nova comunicació al nou guanyador / a, que tindrà un període de 7 dies per enviar la informació.

Si a la fi de tot el procés no s'ha localitzat a cap d'ells, el premi quedaria en poder de l'organització.

El premis sempre que sigui possible s'hauran de recollir a les oficines centrals del Banc Sabadell d'Andorra, si el guanyador és un participant que no sigui resident Andorrà li farem arribar per transport el seu premi.

10. LÍMITS

10.1. El premi objecte de la present, en cap cas podrà ser objecte de canvi, alteració o compensació a petició del guanyador.

10.2. El premi és estrictament personal i no podrà ser cedit, ni recollit, ni reemborsat en part o totalment o intercanviat per altres articles o serveis.

10.3. La renúncia al premi per part del guanyador no donarà cap dret d'indemnització o compensació.

10.4. No podran participar en el present concurs els membres del 'comitè organitzatiu d'aquesta.

10.5. VSL no es responsabilitza davant possibles reclamacions relacionades amb el gaudi del premi, ni de les possibles expectatives que es tinguin sobre el mateix.

10.6. El concurs no està limitat a una sola participació per persona. (Un únic concursant pot penjar més d'una fotografia)

11. DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Les dades del guanyador es tractaran d'acord amb les disposicions de la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Aquestes dades s'integraran en un fitxer automatitzat el responsable i titular del qual és VSL qui podrà tractar-los amb la finalitat de gestionar el lliurament del premi objecte de la promoció i / o amb fins de publicitat o prospecció comercial.

La indicació de les dades personals dels guanyadors tindran caràcter obligatori per a la gestió del premi. Qualsevol comunicació falsa de dades personals donarà dret als organitzadors de les accions de promoció a desqualificar el guanyador per participar i poder disposar el corresponent premi.

12. AUTORITZACIÓ A favor de VSL, PER UTILITZAR EL NOM DELS GUANYADORS I LES FOTOGRAFIES DE TOTS ELS PARTICIPANTS.

El / La guanyadora / a, a través de la seva participació, autoritza a VSL a què publiqui els seus noms i cognoms a la pàgina oficial de Facebook de la marca i autoritza a VSL l'exposició de les fotografies.

Els participants, a través de la seva participació, cedeixen els drets d'explotació de les imatges dels drets d'imatge a VSL i Banc Sabadell d'Andorra S.A. corresponents a la participació en el concurs, amb facultat de cessió a tercers, sense limitació temporal, territorial ni modal i a la seva difusió per tot mitjà. La cessió de drets formalitzada per aquest document es realitza sense remuneració econòmica.

13. ACCEPTACIÓ DELS TERMES I CONDICIONS

Els participants, pel sol fet de participar en l'acció de la promoció corresponent, accepten els presents termes i condicions, així com el criteri de VSL per resoldre qualsevol incidència que pogués sorgir.

14. MODIFICACIÓ DE LA PROMOCIÓ I DE LES BASES

VSL es reserva el dret de perllongar, modificar, retallar o anul·lar el concurs en cas de força major, que fes impossible seguir amb la mateixa conformi a les disposicions d'aquestes bases. Eventualment, algunes modificacions podran ser publicades durant el concurs i aquestes seran considerades com a annexos a les Bases i part integrant d'aquestes.

En cap cas VSL podrà ser considerada responsable en cas que el concurs hagués de ser retardat, modificat, escurçat o anul·lat si les circumstàncies ho justifiquen, i sempre que no s'haguessin perjudicat els drets adquirits pels participants.

15. DESAVINENÇA

En cas d'impugnació, reclamació o controvèrsia, les reclamacions hauran de dirigir-se en el termini legal i per escrit a, VSL, que, de conformitat amb la legislació vigent, si escau, canalitzarà la reclamació a l'agent corresponent.

Cada participant es compromet, en cas de dificultats que poguessin aparèixer referents a l'aplicació o interpretació de les Bases i abans de realitzar qualsevol acció contenciosa, a intentar arribar a una solució amistosa amb VSL.

16. COMPOSICIÓ DEL COMITÈ.

El comitè que decidirà els tres guanyadors estarà compost per 1 membre de l'empresa VSL, un membre del Banc Sabadell d'Andorra i un membre de l'empresa de Màrqueting, Teoria Diagonal.

Clean CO2

Multisegur Volta als Ports d'Andorra calcule et compense son empreinte carbone

Multisegur Volta als Ports d'Andorre, un événement organisé par VSL Sports, est engagé dans la lutte contre le changement climatique. L'organisation a compensé les émissions qui seront générées lors de l'événement.

L'organisation a conclu un accord de collaboration avec le projet d'énergie hydraulique appelé Dárico, situé en Turquie. Un projet certifié par Verified Carbon Standard qui, outre la réduction des émissions de gaz à effet de serre, réduit la pollution de l’eau, stimule l’économie locale, crée des emplois et contribue au développement social et économique de la région.

Enfin, l’organisation a obtenu le certificat Clean CO2 qui prouve sa neutralité.

achievement

ORGANITZAT PER

back to top